A.3  Pam a Pam. Qüestionari de compliment de criteris de l’ESS i qüestionari TIC cooperatives

 1. INFORMACIÓ BÀSICA (la informació que apareix a la fitxa del web)
 • Nom:
 • Forma jurídica:
 • Petita descripció (és l’explicació que tothom veurà al web: curta i concisa, que la gent sàpiga què hi podrà trobar)
 • Contacte: Persona de contacte, Adreça, web, mail, telf, xarxes socials, etc.
 • Horari:
 • Heu fet el Balanç Social de la XES?  □ Sí  □ No (el Balanç Social és una eina d’auditoria social interna per a les entitats on s’avalua des de la democràcia interna fins l’impacte ambiental o l’equitat de gènere)

SECTORS i SUBSECTORS als que pertany

 1. Habitatge: Noves formes de gestió de l’habitatge i de l’entorn urbà i natural. Millora de l’espai habitable per fer-lo més comfortable.
 • Cooperatives d’habitatge
 • Energia
 • Construcció i rehabilitació
 • Arquitectura
 • Instal·lacions
 • Solars autogestionats
 • Béns comuns naturals
 • Centres socials ocupats
 • Mobiliari
 • Masoveria urbana
 • Neteja
 1. Vestir: Teixits i roba artesanal, fabricada en condicions dignes, ambiental i socialment responsables.
 • Roba
 • Calçat
 • Llar
 • Complements, artesania
 • Segona mà-intercanvi
 1. Alimentació: Productes alimentaris de proximitat, ecològics, que respecten l’entorn social i ambiental en el procés de producció i distribució.
 • Fruita i verdura
 • Carn, embotits, peix
 • Producte no fresc, elaborat
 • Begudes
 • Grups/cooperatives de consum agroecològic
 • Horts comunitaris
 • Grups/cooperatives de producció agroecològica
 • Conservació de llavors
 1. Cultura: Transmissió de coneixement a través de llibres, projectes culturals, artístics i musicals.
 • Llibreries
 • Editorials
 • Gestió cultural
 • Música
 • Arts escèniques
 • Espectacles
 • Cinema
 1. Educació: Compartir valors a través de formació crítica, escoles i serveis educatius.
 • Escoles lliures
 • Formació crítica
 • Educació en el lleure
 • Criança compartida
 1. Comunicació i tecnologia: Foment de l’actitud crítica i llibertat d’informació i expressió.
 • Mitjans de comunicació alternatius
 • Disseny
 • Recerca
 • Serveis de comunicació
 • Arts gràfiques
 • Internet i noves tecnologies
 • Software, hardware
 1. Cures: Iniciatives de millora en la criança, la vellesa i la salut, tant individual, com comunitària.
 • Salut
 • Criança
 • Atenció gent gran
 • Cosmètica
 • Teràpies naturals
 • Integració social
 1. Oci: Activitats d’oci i esbarjo.
 • Turisme
 • Lleure
 • Restauració
 1. Finançament: Estalvi i inversió transparents i creació de monedes alternatives per enfortir el mercat social.
 • Banca Ètica
 • Assegurances Ètiques
 • Comunitats autofinançament
 • Crowdfunding
 • Fons socials locals
 1. Assessorament: Organitzacions que ajuden i orienten unes altres.
 • Consultories i assessoraments
 • Legal
 • Gestories
 • Facilitació de grups
 1. Logística: Iniciatives que faciliten la interconnexió entre persones o entitats.
 • Missatgeria
 • Transports
 • Béns comuns digitals locals o comarcals
 1. Espais i xarxes: Espais i xarxes de referència on informar-nos, formar-nos i participar.
 • Grups locals d’Economia Solidària
 • Equipaments comunitaris
 • Ateneus
 • Centres socials
 • Xarxes
 • Mercats d’intercavi de béns i serveis
 • Bancs del temps
 • Moneda social
 • Bancs de recursos
 • Solars autogestionats
 • Béns comuns naturals
 • Cooperatives de consum
 • Xarxes de productors/es
 • Bancs de terres

Algunes consideracions generals a tenir en compte a l’hora de fer l‘entrevista:

 • L’entrevista és una conversa, no un examen. L’objectiu és conèixer l’entitat i per a això l’hem de deixar parlar. Només cal fer la pregunta, i de la resposta que ens donin, nosaltres interpretem la gradació. Veureu que si els deixem xerrar, ens contestaran algunes preguntes abans de que les fem.
 • Les preguntes són molt àmplies perquè hem fet un esforç per tenir un sol qüestionari, i ha de servir per a tots els sectors econòmics de l’Economia Solidària. Així que caldrà emprar el sentit comú per aplicar el sentit general del criteri a cada cas. En gris, sota cada pregunta, trobareu orientacions sobre el sentit general del criteri.
 • La gradació és orientativa. No s’ha de llegir a l’entrevista, ni seguir al peu de la lletra. S’ha fet per ajudar, i si ho complica, millor no fer-li cas. La idea clau és poder establir una gradació de compliment, ja que les entitats poden complir un criteri de manera molt diversa. I es tracta de poder mostrar el punt fort de cada iniciativa. Per exemple, si una iniciativa fa producció ecològica, tindrà 5 estrelles en el criteri ecològic, encara que no compleixi la «gradació 3», perquè és el màxim que pot fer; o una entitat d’inserció laboral tindrà 5 estrelles en el criteri d’inserció, encara que no compleixi alguna de les recomanacions escrites…

Dit això, aplicar l’empatia, el sentit comú, i a conèixer iniciatives interessants i transformadores!

 1. IMPACTE SOCIAL
 2. En el conjunt de la vostra activitat, creieu que potencieu l’economia local i/o els circuits de proximitat?

(Es valora l’activitat general. Si la iniciativa no comercialitza productes que puguin ser de proximitat, preguntarem pels subministres que compren, ja que tothom necessita subministres per funcionar…)

□ Sí

 1. Es prioritza comprar/vendre productes o serveis locals
 2. S’ha donat una reflexió interna i existeix una política que limita la procedència dels productes o subministres que es compren/vénen
 3. S’ofereixen materials de sensibilització per promoure l’economia de proximitat
 4. Existeix un compromís de corresponsabilitat amb la producció local
 5. Es participa en incidència política (pressió a òrgans de decisió per modificar estructures o legislació) per enfortir les economies locals

□ No

Comentaris:

Addenda 1: Qüestionari cooperatives

 • Ens podeu indicar quins proveïdors teniu i si són directes o intermediaris?
 1. Comercialització Justa: Quan feu activitat econòmica, promoveu l’intercanvi just entre productors, distribuïdores i consumidores?

(Es valora l’activitat general. Si la iniciativa no comercialitza productes de comerç just, preguntarem pels subministres que compren, com es relacionen amb els proveïdors, com pacten els preus…)

□ Sí

 1. S’intenten consumir productes de comerç just o que garanteixen salaris dignes i la minimització d’intermediaris
 2. S’ha donat reflexió interna i es considera política de l’entitat la priorització de comprar / vendre productes de comerç just o que garanteixen salaris dignes i i la minimització d’intermediaris
 3. S’ofereixen materials de sensibilització per promoure la comercialització justa
 4. Es promouen canals de diàleg a l’hora d’establir els preus d’intercanvi de béns o serveis
 5. Es participa en incidència política (pressió per modificar estructures o legislació) per promoure el Comerç Just

□ No

Comentaris:

 1. Informeu de forma transparent sobre la procedència i/o el mètode de producció dels vostres productes i/o serveis?

(Es valora la manera en què l’entitat ofereix informació de sí mateixa, i de quin tipus)

□ Sí

 1. Es facilita informació quan algú pregunta (reactiu)
 2. Es mostra la procedència del producte o servei (a la botiga, web…)
 3. Es mostra proactivament el mètode de producció o la cadena de valor del producte o servei (a la botiga, web…)
 4. S’envia informació periòdica a les persones interessades
 5. Tota l’activitat econòmica de l’entitat es fa pública de forma transparent

□ No

Comentaris:

 1. Teniu en compte la integració  social de persones amb diversitat funcional / intel·lectual o  altres col·lectius en risc d’exclusió social?

□ Sí

 1. El local està adaptat a la diversitat funcional de les persones
 2. Persones amb diversitat funcional o en risc d’exclusió social participen com a voluntàries o en conveni de pràctiques
 3. Existeix un % de la plantilla de persones amb diversitat funcional o en risc d’exclusió
 4. Existeix una política de l’entitat que destina un % de llocs de feina per a persones amb diversitat funcional
 5. La integració social o laboral és el centre i la prioritat de l’activitat

□ No

Comentaris:

 1. Intercooperació: Intenteu que els vostres proveïdors/es i clients/es siguin preferentment de l’Economia Social i Solidària?

(Així com a la pregunta 1 valoràvem la proximitat dels productes o serveis, ara valorem si es prioritza treballar amb altres entitats d’Economia Solidària, potenciant el que s’anomena «Mercat Social»: l’espai on consumidores responsables (tan persones com institucions) poden satisfer totes les seves necessitats amb entitats de l’Economia Solidària)

□ Sí

 1. Es difonen els principis i activitats de l’Economia Social i Solidària (ESS)
 2. Es té algun proveïdor de l’ESS
 3. Es busquen proveïdors de l’ESS quan es necessita un producte o servei
 4. La majoria de proveïdors que es tenen són de l’ESS
 5. Es compleixen els criteris anteriors i, a més, es contribueix a la creació de Mercat Social d’una forma estratègica

□ No

Ens en podeu podeu donar un exemple? Comentaris:

 1. Xarxes: Participeu en espais de trobada o articulació locals o comarcals? Participeu en alguna xarxa, federació o coordinació a nivell nacional, internacional o sectorial?

(Es valora tant la participació en xarxes o federacions locals o de barri —gremi de comerciants…— com a nivell estatal o internacional)

□ Sí

 1. Participa esporàdicament
 2. Participa poc
 3. Participa habitualment
 4. Participa activament
 5. Dinamitza els espais en què participa

□ No

Quines?

 1. Gestió econòmica: Treballeu amb alguna banca ètica (dipositant estalvi o demanant préstecs) o promoveu l’intercanvi o la moneda social?

□ Sí (en aquest criteri, el compliment no és acumulatiu. Pot complir-se l’1. i el 4. i es marcaran 2 estrelletes)

 1. S’aposta per alguna de les 3 iniciatives (banca ètica, intercanvi o moneda social)
 2. S’aposta per dues de les 3 iniciatives (banca ètica, intercanvi o moneda social)
 3. S’aposta per les 3 iniciatives (banca ètica, intercanvi o moneda social)
 4. Es participa en la construcció del sistema de finances ètiques (bàsicament entitats de finances ètiques o de promoció d’aquestes)
 5. Es col·lectivitzen els excedents (fons de promoció cooperatiu, aportacions a fons solidaris, caixes de resistència..)

□ No

Comentaris:

 

 1. IMPACTE AMBIENTAL
 2. Incorporeu criteris ecològics o de sostenibilitat en la vostra iniciativa?

(Es valora l’activitat general: la sensibilitat ecològica en la producció, venda, transports…)

□ Sí

 1. Es fa ús de productes ecològics en el desenvolupament de la iniciativa (menjar, neteja…)
 2. És política interna prioritzar productes ecològics i serveis amb minimització d’impacte al medi ambient
 3. S’ha valorat i s’intenta reduir la petjada ecològica en l’activitat econòmica, facilitant eines de sensibilització ambiental a les treballadores/sòcies per a una implicació activa en la minimització d’impacte  (en la producció, amb política de reducció de viatges o contaminació, escollint proveïdors de proximitat per reduir desplaçaments…)
 4. Es duen a terme mesures compensatòries d’impacte per iniciativa pròpia o a través de col·laboracions amb altres entitats
 5. La iniciativa fa producció ecològica o la pròpia iniciativa econòmica es basa en la reducció d’impacte ambiental

□ No

Comentaris:

 

 1. Teniu algun sistema de gestió dels residus? Practiqueu la minimització, el reciclatge o la reutilització?

□ Sí

 1. Se separa i es recicla
 2. Es fa ús del servei de deixalleria i serveis de recollida específica quan s’escau (ex. cartutxos de tòner, voluminosos, bateries, fluorescents,..)
 3. S’aposta per la reutilització (ex. en les impressions, material, productes, bosses..)
 4. Existeix una política de reducció de residus i prioritzant la minimització   d’envasos en les compres/ subministraments
 5. Es restaura i/o es fa ús d’establiments reparadors abans de la nova adquisició d’equipaments.

□ No

Comentaris:

 1. Teniu en compte l’estalvi i eficiència en el vostre consum energètic?

□ Sí

 1. S’utilitzen fonts d’energia de baix consum (bombetes, leds…)
 2. Existeix una política a l’entitat per reduir el consum energètic i fer-ne partícips els membres
 3. La iniciativa és sòcia i consumidora de cooperatives d’energia verda (com Som Energia)
 4. S’ha realitzat una inversió per optimitzar i reduir el consum energètic (canvi de lluminària, refrigeració, tancament del local…)
 5. La iniciativa produeix energies renovables (plaques solars…)

□ No

Comentaris:

 1. ORGANITZACIÓ I TREBALL

Quantes persones estan implicades en aquest establiment o iniciativa? Desagregar per sexe

Núm. de persones remunerades:       homes:         dones:

Sòcies treballadores (en el cas de cooperatives):         homes:         dones:

(a les cooperatives existeix la figura de sòcia treballadora i també la de persona contractada)

Òrgans de govern (Consell rector, junta o patronat): homes:         dones:

Direcció tècnica (remunerada):                          homes:         dones:

Col·laboradores, membres, participants…:           homes:         dones:

 1. En cas que hi hagi remuneracions en el projecte, quina és la vostra forquilla salarial (per quantes vegades s’ha de multiplicar el sou més baix per arribar al més alt)? En cas que no hi hagi treball remunerat, valoreu el treball de forma equitativa?

□ Sí

 1. L’escala salarial és 5 (el salari més alt és 5 vegades superior al salari més baix)
 2. L’escala salarial és 4
 3. L’escala salarial és 3
 4. L’escala salarial és 2
 5. L’escala salarial és 1

□ No   (quan la diferència entre el sou més baix i el més alt s’ha de multiplicar per més de 5)

Comentaris:

 1. Teniu en compte el desenvolupament personal i professional de les persones que integren la iniciativa?

(Es valora la cura cap a les persones que treballen o participen a la iniciativa, així com els mecanismes que permeten conciliar la vida personal amb la feina o com es tracten les emocions)

□ Sí

 1. S’ofereix formació a les persones que integren la iniciativa
 2. Es facilita la conciliació personal/familiar
 3. Es contemplen mecanismes de resolució de conflictes
 4. Es contemplen mecanismes de gestió emocional
 5. Es proposen millores socials proactives més enllà de la llei (caixes de resistència, ampliació permisos maternitat/ paternitat/ estudis/ excedències…)

□ No

Comentaris:

 1. Incorporeu l’equitat de gènere en les actuacions de la vostra entitat?

(Entenent el gènere com la construcció social de rols i comportaments, i assumint que vivim en una societat patriarcal, es valora que existeixi una reflexió dels rols de gènere en la iniciativa, des del repartiment numèric per sexe, fins a la distribució de tasques més visibles o invisibles )

□ Sí

 1. Existeix paritat (o discriminació positiva) en quant al nombre de dones i homes que integren la iniciativa, en les diferents àrees d’actuació i òrgans de decisió
 2. S’empra una comunicació no sexista (llenguatge, imatges…)
 3. Existeix un repartiment equitatiu de les tasques de representació (visibilitat pública dels membres, portaveus, conferències..)
 4. Es promou la generació de continguts específics de gènere o es té una comissió de gènere
 5. S’ha donat una revalorització de les tasques de cura i domèstiques de la iniciativa i aquestes estan repartides equitativament (cura de l’espai, prendre actes, cura de les persones…)

□ No

Comentaris:

 

 1. Aprofundiment democràtic i participació:  En la presa de decisions, teniu mecanismes per garantir la participació de tots els col·lectius que configuren l’entitat?

□ Sí

 1. Es tenen en compte les opinions del conjunt de persones que integren la iniciativa (treballadores, sòcies, clients, voluntariat…)
 2. S’ofereix informació suficient per garantir la qualitat i la igualtat en la presa de decisions
 3. Més enllà de l’assemblea general, s’ofereixen altres espais per fomentar la participació en la presa de decisions
 4. Tots els espais/òrgans de govern de l’entitat estan oberts a la participació de qualsevol membre de la iniciativa
 5. La presa de decisions a la iniciativa és horitzontal i tots els i les membres hi participen de forma igualitària

□ No

Comentaris:

 1. Quan utilitzeu software o genereu continguts, feu servir llicències no privatives (Creative Commons) o programari lliure (Open Office, Firefox…)?

□ Sí

 1. S’utilitza software lliure (Open Office, Firefox..)
 2. Es té una política interna explícita d’aposta pel software lliure
 3. Alguns continguts generats o utilitzats tenen llicència oberta (Creative Commons)
 4. Tots els continguts generats o utilitzats tenen llicència oberta (Creative Commons)
 5. S’utilitzen sistemes operatius lliures (Linux)

□ No

Comentaris:

Addenda 2. Qüestionari TIC cooperatives.

 • Utilitzeu les Tecnologies de la Informació i la Comunicació per a la gestió de la comanda? Si es que sí, quina eina feu servir?
 • [En cas que sigui programari propi] Quina llicència d’ús té?

Nom entrevistador/a:

Data:

Conformitat entrevistat/da (signatura):

RECURSOS PER FACILITAR A LES ENTITATS (pendent de revisar)

Comercialització Justa

Alternativa 3

Intermon Oxfam

Xarxa de Consum Solidari

IDEAS

Queviure

Finances Ètiques

Coop57

Fiare

Oikocredit

Triodos

Assegurances: Arç Cooperativa

Cultiu ecològic

Reutilització i reciclatge

Millor que nou

Eficiència energètica

Som Energia Cooperativa