Capítol 2. PREGUNTES DE RECERCA

En el primer capítol hem presentat un potencial encontre entre el  cooperativisme agroecològic que s’ha articulat fins ara i un nou cooperativisme de consum agroecològic de plataforma, encara poc explorat. Arribats a aquest punt, ens preguntem per l’impacte de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en l’activitat diària de les cooperatives i grups de consum agroecològics per fomentar els CCC, basant-se en els valors de l’ESS i la participació en MMSS. En aquesta conjunció entre l’ús de les TIC i el cooperativisme agroecològic, ens fem una sèrie de preguntes que es relacionen en diferents aspectes.

2.1 Adopció i impacte de les TIC

En un marc global, ens preguntem per com s’articula l’adopció de les TIC en una cooperativa de consum agroecològica i el seu impacte intern i extern:

  • Volem saber si hi ha una comissió o una persona específica que es responsabilitza del tema i/o si les cooperatives reben suport extern. Si hi ha suport extern, ens preguntem per la tipologia de proveïdor.
  • En relació a l’impacte de les TIC, ens preguntem si les cooperatives de consum agroecològic adopten la tecnologia en la seva activitat diària i, si és així, per quin motiu ho fan. Aquesta adopció agilitza la gestió que comporta l’operativa de la comanda setmanal? Facilita la comunicació interna i externa de l’activitat de l’organització? L’ús de les TIC té l’objectiu de fer més eficient el temps —reduint-lo— dedicat a la logística de la cooperativa? Gràcies a l’aportació de les TIC, s’incrementa l’eficàcia de l’organització?
  • En relació a la socialització digital de l’activitat de la cooperativa, ens preguntem pel nivell d’ús de les xarxes socials i quines són les plataformes de xarxes socials adoptades.
  • En relació a l’impacte en els membres de l’organització, ens preguntem si l’adopció de les TIC ha generat una discriminació entre persones que tenen coneixements sobre les eines i el seu ús i les que no en tenen.  

2.2 Polítiques tecnològiques i de coneixement

En relació a les polítiques tecnològiques, ens preguntem sobre quins criteris es fonamenta l’elecció d’unes eines o unes altres i quin accés es permet als continguts generats:

  • Quin programari s’utilitza per a la gestió de la comanda? I per a  la publicació de continguts en un portal web? Aquest programari se situa en en el marc de valors que promouen els comuns digitals?
  • En relació a les polítiques de coneixement adoptades, ens preguntem si les cooperatives es preocupen per la llicència de continguts utilitzada i, si ho fan, si utilitzen llicències properes als comuns digitals.

2.3 TIC i eixos principals del cooperativisme de consum agroecològic

Finalment, ens preguntem per l’impacte de les TIC en les tres dimensions que defineixen el cooperativisme de consum agroecològic:

  • En relació a l’agroecologia —com a part dels CCC—, ens preguntem si les TIC poden ser un revulsiu en el canvi d’escala i, si ho són, quin és el motiu.
  • En relació al cooperativisme —com a part de l’ESS— i els seus valors, ens preguntem si les TIC poden articular una nova relació entre productors i consumidors i, si és així, quina forma adopta. Les TIC generen espais de relació menys jeràrquics i, per tant, més horitzontals? En referència a la intercooperació, les cooperatives comparteixen productors? Si ho fan, es coordinen entre elles? Utilitzen les TIC per intercooperar?
  • En relació al vincle amb els MMSS, ens preguntem si l’ús de les TIC permet generar nous espais de participació —en base a la tecnopolítica— per a l’acció política extrarepresentativa o extrainstitucional? Si es produeixen aquests espais de participació política, volem saber per quin motiu es produeixen i si ho fan de manera uniforme en totes les cooperatives o si, al contrari, es generen diferents models organitzatius. També ens preguntem si la participació es produeix des de l’àmbit col·lectiu, és a dir com a cooperativa de consum agroecològic, o a través de la participació dels seus membres a títol individual. Finalment, volem saber si hi ha interlocució de les cooperatives amb altres xarxes d’acció política i social, per tant, superant l’activisme de l’àmbit agroecològic.   

En definitiva, les nostres preguntes de recerca cerquen el potencial impacte de les TIC en el consum cooperatiu agroecològic. Així doncs, el conjunt de respostes ens hauria de determinar fins a quin punt les nostres organitzacions d’estudi adopten una estructura de cooperatives de consum agroecològic de plataforma.